ศูนย์รวมสินค้าชุมชน

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซื้อสินค้าแบบขายส่ง www.konnthai.com

นโยบายเว็บไซต์ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน​ (องค์การมหาชน)
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ร่วมมือกันพัฒนาเว็บไซต์ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com โดยบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด เป็นแอดมินกลางในการดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์ และประยุกต์ใช้www.konnthai.com รองรับระบบการค้าส่งสินค้าชุมชน
เว็บไซต์ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com มีเป้าหมายในการ “สร้างตลาดสีขาวเพื่อสร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนสีเขียว ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม” ผ่านการส่งต่อ “ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีความปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง รายได้นำสู่สมาชิกในชุมชน และแบ่งปันสู่ชุมชนและสังคม” ซึ่งเว็บไซต์ตลาดนัดองค์กรชุมชน.com เป็นพื้นที่กลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน และกระจายสินค้าของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนให้อยู่ได้ อยู่รอด และยั่งยืนในอนาคต กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับ พอช. และหน่วยงานภาคี
2. กลุ่มเป้าหมายรองและกลุ่มเป้าหมายในอนาคต คือ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนระดับครัวเรือนที่ใส่ใจชุมชน และสังคม

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Community Organizations Development Institute (CODI)
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2378-8300
โทรสาร : 0-2378-8343
อีเมล : contact@codi.or.th